Mua các công ty không hoạt động

Với nguồn tài chính mạnh mẽ, Đại Phú Sĩ chuyên mua lại các công ty đã giải thể và không còn hoạt động

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác