Công trình Trung Tâm Nông Nghiệp Công Nghệ Cao tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia bàn giao máy phát điện chạy bằng khí Biogas 20KVA cho Trung tâm nông nghiệp Công Nghệ Cao tình Khánh Hòa. 

Ảnh Hoàng Lam

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác