Công trình hầm biogas 8.000m3 của Hợp Tác xã Nông Nghiệp Hoa Lư

Công trình hầm biogas 8.000m3 của Hợp tác xã nông nghiệp Hoa Lư đang được triển khai bởi Công ty TNHH Phú Hoàng Gia tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ảnh Hoàng Lam: Công trình hầm biogas 8.000m3 HTX NN Hoa Lư

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác