Công trình xử lý nước thải cơ sở giết mổ gia súc Thy Thọ tại TX Long Khánh - Đồng Nai

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia triển khai xây dựng công trình xử lý nước thải giết mổ gia súc cho Cơ sở giết mổ gia súc Thy Thọ với quy mô 200 con heo ngày đêm.

Ảnh Hoàng Lam: XD hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc Thy Thọ

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác