Trung Tâm Nông Nghiệp Công Nghệ Cao tỉnh Khánh Hòa

Trung Tâm Nông Nghiệp Công Nghệ Cao tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác