Kiến thức môi trường

Apatit vật liệu xử lý môi trường mới. (H2N2)-Cùng với sự phát triển của kinh tế, vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải của các ngành công nghiệp cũng như đô thị đang trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng trên , cùng với các biện pháp quản lý, chúng ta cần có những giải pháp kỹ thuật kịp thời nhằm cải thiện môi trường,...
Xem Thêm
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________________   Số: 12/2011/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011  THÔNG TƯ Quy định về Quản lý chất thải nguy hại BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI...
Xem Thêm
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC...
Xem Thêm
Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác