Văn bản pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________________   Số: 12/2011/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011  THÔNG TƯ Quy định về Quản lý chất thải nguy hại BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP...
Xem Thêm
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC...
Xem Thêm
​Tỉnh An Giang mới ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh. ​Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản không kim loại như sau mức thu 70.000đ/m3...
Xem Thêm
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1032 ngày 11/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ​Theo đó, Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành...
Xem Thêm
Việc cấp nhãn hiệu môi trường (EL) cho các nước đang phát triển là phù hợp và nó liên quan trực tiếp tới việc xuất khẩu hàng hoá. Thị trường trong nước về các sản phẩm được cấp nhãn hiệu sinh thái thực ra là nhỏ bé. Các kế hoạch cấp nhãn hiệu môi trường...
Xem Thêm
​Vừa qua, Sở Công thương và Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện chứ c năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương. ​Theo đó, nội dung chính của quy chế  nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ...
Xem Thêm
Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác