Hòa Bình: Phối hợp bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương

​Vừa qua, Sở Công thương và Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện chứ c năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương.


​Theo đó, nội dung chính của quy chế  nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các cán bộ, công chức ngành công thương, phòng ngừa hạn chế tác động xấu của các hoạt động công nghiệp và thương mại tới môi trường, ứng phó với sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, khia thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động công nghiệp và thương mại.

 Sở Công thương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật bảo vệ môi trường, các quy định quốc tế về môi trường, rào cản môi trường trong thương mại để thúc đẩy hoạt động sản xuất lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu theo hướng bền vững cho các doanh nghiệp ngành công thương.

Quy chế đưa ra chức năng phối hợp giữa Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình trong các nội dung tổ chức, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, thanh tra kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…


Kim Sơn
(VEA)

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác